top of page

תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את הדרכים בהן מידע אישי אודותיך נאסף ומעובד באמצעות קהילת "הורות בזכות". אנא קרא את מדיניות פרטיות זו בקפידה.

1. המידע שנאסף אודותיך

1.1 השימוש באתר עשוי להיות מותנה ברישום אשר יכלול פרטים מזהים אודותיך (לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת). אם לא תמסור את הפרטים והנתונים המבוקשים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע ממך להשתמש באתר.

1.2 בנוסף לפרטי הרישום כאמור, חלק מהשירותים המוצעים כרוכים במענה על שאלונים שעשויים לכלול או לחשוף פרטים אישיים ומאפיינים אישיותיים שונים. אתה מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.

1.3 כמו כן, בעת השימוש יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי ציוד הקצה בו אתה משתמש, מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת, עמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

1.4 בנוסף, ייאסף אודותיך מידע ממקורות גלויים ופומביים אחרים, וביניהם רשתות חברתיות, וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של אותם מקורות ובהתאם להרשאות שהענקת לאותם מקורות מלכתחילה (למשל, תמונות, גיל, פרטי קשר, פרסומים ותכנים אהובים וכד'). המידע שנאסף עליך ממקורות אלה ישולב עם המידע שנאסף עליך באמצעות השימוש באתר.

2. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ב) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ג) כדי להפיק מהמידע שמסרת ושנאסף אודותיך ממקורות אחרים סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, לאישיותך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור; (ד) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות (לרבות מטעמם של צדדים שלישיים), וזאת בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ה) כדי להתאים מודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתרים אחרים ברחבי הרשת לתחומי העניין שלך ומאפייני הגלישה שלך ברשת; (ו) למטרות דיוור ישיר המבוסס על אפיון ופילוח של קבוצות בעלות מאפיינים שונים; (ז) עם אישור מסמך זה אני מסכים ל"הורות בזכות" ואסנת ואתורי, או מי מטעמה, לשלוח לי מסרים, הודעות, מודעות ופרסומות ובהן תוכן שיווקי ו/או מסחרי. אני מבקש להצטרף לרשימת התפוצה ומאגר המידע של "הורות בזכות" ואסנת ואתורי. אני מאשר שפרטי נמסרים מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן. בחתימתי/סימון תיבת ההסכמה בטופס המודעה ו/או הסרטון ו/או הפרסומת, אני מאשרת את תנאי מדיניות פרסום זו. אני מאשר ל"הורות בזכות" או מי מטעמה לשגר אלי מעת לעת הודעות, עדכונים או הצעות על שירותים או מוצרים שלהן, הטבות ייחודיות והזמנות אישיות, באמצעות דואר, מסרונים, שיחת טלפון או הודעות דואר אלקטרוני. כמו כן ידוע לי כי "הורות בזכות" אינה צד לכל התקשרות, ככל שתהא, ביני לבין כל אחת משאר החברות אשר מוצריהן יופיעו בתכנים שישלחו אלי, והיא אינה אחראית על טיב השירות/מוצר שיוצע לי מטעם כל אחת מהחברות הללו. בהרשמתי להלן אני מוותר ויתור סופי ומוחלט כלפי "הורות בזכות" על כל טענה מכל סוג. כמו כן, אני מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מהחברה ו/או מי מטעמה יועברו אלי בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעה קצרה (SMS) או דרך כל אמצעי תקשורת אחר. ו-(ח) לכל מטרה אחרת, מפורטת במדיניות פרטיות זו.

3. העברה לצדדים שלישיים

3.1 בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ובשימושך באתר, אתה מאשר כי פרטיך האישיים ומידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים שלנו, על מנת שנוכל להעניק לך שירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל; (ב) לשותפים עסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר או אם תבצע באמצעותה, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר תהיה צד להם; (ה) במקרה שמסירת המידע תהיה נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתרים, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

3.2 ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש את העברת המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

4. שמירת המידע; זכות עיון ותיקון

4.1 הנתונים והמידע שנמסרו כאמור לעיל יישמרו למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, או עד שתמסור בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין.

4.2 לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה, ללא הגבלת זמן.

4.3 אתה זכאי לבקש לעיין במידע שנאסף אודותיך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח דרך הקישור הבא: https://www.horutbizchut.com/contact

5. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

אנו עשויים להשתמש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ולהיעזר בחברות שונות המבצעות ניתוחים סטטיסטיים. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

6. דיוור ישיר

6.1 אנו מבצעים דיוור ישיר ומציעים שירותי דיוור ישיר באמצעים אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית). במסגרת פעולות הדיוור הישיר, אנו עשויים לפנות אליך, בשמנו או בשם לקוחותינו, על בסיס השתייכותך לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שנערכו על בסיס המידע שנאסף כמפורט לעיל, וכן להעביר ללקוחותינו את פרטי הקשר שלך על בסיס פילוחים ואפיונים כאמור למטרות דיוור ישיר. תכני הדיוור עשויים לכלול דברי פרסומת, פרסומים פוליטיים, תוכן חדשותי ותכנים נוספים לפי בחירתנו.

6.2 עם מסירת פרטי הרישום, אתה מסכים לביצוע פעולות הדיוור הישיר ולקבלת הדיוור הישיר וכן דברי פרסומת, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

6.3 אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיגרע ממאגר הדיוור הישיר, להפסיק לקבל דברי פרסומת או לבקש שהמידע אודותיך לא ישמש לפעולות דיוור ישיר ביחס לגופים מסוימים או למטרות מסוימות. תוכל להגיש בקשה כאמור על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן באמצעות האתר: https://www.horutbizchut.com/contact

 

7. אבטחת מידע

אנו נוקטים במאמצים רבים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע (לרבות באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL למטרות אבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מכשיר המשתמש לבין שרתנו). על אף השימוש באמצעים מחמירים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אתה מאשר כי ידוע לך כי אין אפשרות להבטיח שהאתר, היישומים והשירותים המתוארים במדיניות זו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שנאסף אודותיך.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות הפרטיות זו עשויות להתעדכן ולהשתנות מפעם לפעם, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה במקומות בולטים בעמוד הכניסה לאפליקציה.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות האתר: https://www.horutbizchut.com/contact

bottom of page